Klauzula informacyjna - PHU GROT JACEK OLSZEWSKI

 Informacja dla Klientów o przetwarzaniu ich danych

  

Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

 

1) Informujemy, że Administratorem podanych danych jest PHU GROT Jacek Olszewski

z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 16;

2) Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie odpowiednio:

• niezbędność do wykonania zawartej umowy,

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

3) dane Klienta będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – do 6 lat, oraz w zależności od celu:

• w celu realizacji umowy lub zlecenia – do momentu realizacji i rozliczenia, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia;

• w celu tworzenia statystyk zestawień, analiz na potrzeby własne;

• w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail, telefon, pocztowy adres korespondencyjny;

4) w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane Klientów – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi wynikające z umowy. Możemy przekazywać dane wyłącznie:

• osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

• innym odbiorcom danych – np. firmie kurierskiej, kancelarii prawnej.

5) Klient ma prawo:

• dostępu do swoich danych,

• ich sprostowania,

• wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów marketingowych,

• do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.